GNAC | Alte politici europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale
123
page-template-default,page,page-id-123,page-child,parent-pageid-8,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Alte politici europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale

Procesul Copenhaga

Prima etapă: dezvoltarea unor principii şi instrumente comune

Procesul Copenhaga a fost lansat o dată cu Declaraţia Copenhaga, aprobată la data de 30 noiembrie 2002 de către miniştrii cu responsabilităţi în domeniul educaţiei şi formării profesionale din Statele membre, statele candidate la aderare, statele EFTA-EEA, partenerii sociali europeni şi Comisia Europeană.

Aceştia au convenit asupra priorităţilor şi strategiilor privind promovarea încrederii reciproce, a transparenţei şi recunoaşterii competenţelor şi calificărilor în scopul intensificării mobilităţii şi facilitării accesului la învăţarea pe tot parcursul vieţii. Declaraţia are ca scop îmbunătăţirea cooperării europene în EFP. Aceasta subliniază contribuţia educaţiei şi formării profesionale la provocările identificate în strategia Lisabona:

 • consolidarea dimensiunii europene a EFP;
 • îmbunătăţirea transparenţei sistemelor de informare şi consiliere;
 • recunoaşterea competenţelor şi calificărilor – inclusiv a educaţiei non-formale şi informale;
 • promovarea cooperării în domeniul asigurării calităţii.

În urma procesului de la Copenhaga, Consiliul pentru Educaţie a ajuns la un consens politic cu privire la un număr de rezultate concrete, în special:

 • principii privind identificarea şi validarea educaţiei non-formale şi informale;
 • cooperarea în vederea dezvoltării unui cadru comun de asigurare a calităţii în EFP;
 • un cadru unic pentru asigurarea transparenţei calificărilor şi competenţelor – EUROPASS;
 • o rezoluţie privind orientarea/consilierea din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

Etapa a doua: Consolidarea şi dezvoltarea în continuare a instrumentelor comune

Următoarele trei reuniuni ministeriale (Maastricht, 2004, Helsinki, 2006, Bordeaux, 2008) au reiterat priorităţile stabilite la Copenhaga şi, în plus, au precizat ariile prioritare pentru perioada următoare. Reuniunea de evaluare a progreselor, organizată la Bordeaux la sfârşitul anului 2008, a stabilit obiectivele şi direcţiile de acţiune pentru intervalul 2009-2010, cele mai importante fiind următoarele:

 • implementarea instrumentelor şi schemelor de promovare a cooperării în domeniul EFP – o atenţie special acordându-se Cadrului EQAVET;
 • creşterea calităţii şi atractivităţii sistemelor EFP – prin promovarea atractivităţii EFP în cadrul tuturor grupurilor ţintă şi a excelenţei şi calităţii;
 • îmbunătăţirea relaţiilor dintre EFP şi piaţa muncii – prin asigurarea implicării partenerilor sociali; dezvoltarea validării şi recunoaşterii rezultatelor învăţării non-formale şi informale; creşterea mobilităţii;
 • consolidarea aranjamentelor de cooperare – prin sporirea eficienţei activităţilor de învăţare reciprocă; consolidarea relaţiilor dintre EFP, educaţia şcolară, învăţământul superior şi formarea profesională a adulţilor.

La nivel european, priorităţile au inclus Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi Sistemul European de credite pentru educaţie şi formare profesională (ECVET). Celelalte priorităţi au fost:

 • consolidarea priorităţi Copenhaga existente;
 • analizarea nevoilor specifice de formare ale cadrelor didactice şi formatorilor din EFP;
 • îmbunătăţirea ariei de aplicare, a gradului de precizie şi de credibilitate a statisticilor din domeniul EFP.

Cadrul de Referinţă face parte din seria Iniţiativelor europene ale căror obiectiv este recunoaşterea calificărilor şi competenţelor dobândite de cursanţi în diferite ţări sau în diferite medii de învăţare, promovând astfel modernizarea, încrederea reciprocă şi mobilitatea în educaţie şi formare profesională (EFP).

Aceste iniţiative corelate privind educaţia şi formare profesională au ca scop o mai bună apreciere şi recunoaştere pe întreg teritoriul UE a calificărilor, experienţelor şi competenţelor. Obiectivul este acela de a oferi un acces sporit la oportunităţile de învăţare şi ocupare din diferite ţări şi încurajarea unei mobilităţi crescute – pentru indivizi, companii şi alte organizaţii. Alte iniţiative se referă la cercetare, cooperare şi oferirea de expertiză în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Principalele iniţiative europene cu relevanţă în domeniul educaţiei şi al formării profesionale sunt:

Cadrul European al Calificărilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (EQF) are ca scop o mai bună corelare a diferitelor sisteme naţionale ale calificărilor, funcţionând ca un instrument de interpretare care ajută angajatorii şi indivizii să înţeleagă mai bine calificările dobândite în diferite ţări ale UE, facilitând în acest mod găsirea unui loc de muncă, continuarea studiilor în străinătate sau angajarea unor persoane din altă ţară. Obiectivul EQF îl reprezintă crearea unui sistem european de interpretare a nivelurilor de calificare şi a cursurilor de educaţie şi formare profesională necesare obţinerii acestor calificări. Elementul central al EQF îl reprezintă descrierea a opt niveluri de referinţă care arată ce ar trebui să ştie cursanţii aflaţi pe un anumit palier de calificare. Un astfel de sistem contribuie la creşterea mobilităţii pe piaţa europeană a forţei de muncă, între şi în interiorul diferitelor sisteme de educaţie şi formare. Acesta îmbunătăţeşte transparenţa şi ajută angajatorii şi instituţiile de educaţie şi formare să evalueze mai uşor competenţele dobândite de cetăţeni.

Sistemul European de credite transferabile pentru formarea profesională (ECVET) este creat pentru a facilita transferul şi recunoaşterea experienţelor de învăţare în Europa, inclusiv pe cele dobândite în afara mediilor de învăţare formale. Dezvoltarea şi implementarea Sistemului european de credite pentru educaţie şi formare profesională (ECVET) sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii, mobilitatea cursanţilor la nivel european şi flexibilitatea rutelor de învăţare prin care se pot obţine calificări, ajutând cursanţii să se folosească de ceea ce au dobândit prin parcurgerea rutelor educaţionale proprii.

Europass vine în sprijinul persoanelor care doresc să îşi facă mai bine înţelese şi recunoscute calificările şi abilităţile la nivel european, sporindu-şi şansele de a obţine un loc de muncă. Portalul de Internet al Europass include instrumente interactive care permit, spre exemplu, utilizatorilor să îşi creeze un CV folosind modelul comun la nivel european.

Reţeaua Europeană pentru politica de orientare profesională pe tot parcursul vieţii (ELGPN) are ca scop sprijinirea Statelor Membre UE în extinderea cooperării europene în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii atât în domeniul educaţiei cât şi al ocupării forţei de muncă. Asigurarea calităţii ELGPN: oferă o bază de dovezi destinate dezvoltării politicilor şi sistemelor, activitatea tematică referindu-se la sisteme de asigurare a calităţii pentru servicii şi produse de orientare profesională din perspectiva utilizatorului şi pornind de la nevoia unei baze documentare pentru politicile de dezvoltare în domeniul furnizării şi resurselor de orientare profesională.

Carta Europeană a Calităţii pentru Mobilitate reprezintă documentul de referinţă în ceea ce priveşte asigurarea calităţii pentru stagiile de educaţie şi formare desfăşurate în străinătate. Ea completează, din punctul de vedere al calităţii, Recomandarea din anul 2001 privind mobilitatea studenţilor, a persoanelor în curs de formare profesională, a voluntarilor, a cadrelor didactice şi formatorilor, având acelaşi obiectiv cu aceasta.

Cadrul de Cercetare European (ERO) promovează raportarea şi cooperarea în domeniul cercetării în EFP la nivel european.

Arena de Cercetare Cedefop (Cedra) are ca scop dezvoltarea şi împărtăşirea unei noi abordări privind corelarea dintre competenţe şi piaţa muncii, un subiect relevant atât pentru cercetătorii din mediul academic cât şi pentru promotorii de politici la nivel european şi naţional.

EfVET – Forumul European al Educaţiei şi Învăţământului Profesional şi Tehnic este o asociaţie profesională unică instituită la nivel european, creată de către şi pentru furnizorii de educaţie şi învăţământ profesional şi tehnic (ÎPT) din toate ţările europene.

EAEA-Asociaţia Europeană pentru Educaţia Adulţilor este un ONG european care include 130 de organizaţii membre din 41 de ţări care activează în domeniul educaţiei adulţilor.

Reţeaua Europeană de Formare a Formatorilor – TTnet – este o supra-reţea din care fac parte reţelele naţionale, înfiinţată de Cedefop în 1998 pentru a funcţiona ca un forum pan-european destinat actorilor cheie şi factorilor de decizie din domeniul formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi formatorilor din învăţământul profesional.

Principalele documente care descriu aceste politici europene pot fi consultate, în limba română, la secţiunea “Bibliotecă” a acestui site.